Top 10 użytkowników
Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO):

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu blasty.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej


REGULAMIN SERWISU

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

- Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia

- Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem

- zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. http://www.blasty.pl jest serwisem internetowym

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.blasty.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług wraz z trybem postępowania reklamacyjnego. 

§2 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SERWIS – witryna internetowa http://www.blasty.pl

3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

4. KOMENTARZ - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat zamieszczonych Treści,

5. TREŚCI – zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie obrazki, video, teksty, artykuły, galerie,

6. FORMULARZ KONTAKTOWY –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem,

7. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do rejestracji Konta w Serwisie,

8. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona Nickiem i zabezpieczona hasłem.

9. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

11. Treści oznaczone jako "Ta treść przeznaczona jest tylko dla osób zalogowanych." - jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat, które potwierdziły, że są pełnoletnie zgodnie z punktem 11 regulaminu.

§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownicy chcący skorzystać z Serwisu, muszą urządzenie posiadające: 

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowaną przeglądarkę internetową.

2.Operator świadczy bezpłatne usługi polegające na możliwości zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Treści, Komentarzy oraz udziału w organizowanych w Serwisie konkursach.

3. Tylko Użytkownicy posiadający Konto mogą dodać Komentarze i Treści do Serwisu. Udostępnione przez Użytkowników Treści przyjmują status oczekujący i o przeniesieniu Treści z tego działu na stronę główną decyduje liczba głosów i ocena, wyrażone przez innych Użytkowników.

4. Użytkownicy mają możliwość zalogowania się do Serwisu przy pomocy posiadanego konta na portalu społecznościowym Facebook.

5. W zakładce Top Facebook trafiają najpopularniejsze Treści dostępne w ww. portalu społecznościowym w ciągu: ostatnich 24h, ostatniego tygodnia, miesiąca i roku.

6. Operator przy pomocy Serwisu organizuje konkursy. Wszelkie informacje o procedurze, terminie, warunkach uczestnictwa w konkursie Operator każdorazowo zamiesza na stronie konkursu.

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracyjnym o którym mowa w  §4 ust. 1 na podany adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

8. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 6 Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn (naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa polskiego) Umowa może zostać rozwiązana przez Operatorowi za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 

10. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.

11. Serwis zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych treści, które naruszają regulamin - skargi należy wysłać poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e-mail : kontakt@blasty.pl/

§4 ZAKŁADANIE KONTA

1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.blasty.pl/rejestracja/, w którym zamieszcza następujące dane: 

a) login,

b) hasło,

c) adres e-mail,

2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wykonania akcji zaznaczenia checkboxu captcha, który służy do zweryfikowania iż, użytkownik nie jest bootem.

3. Użytkownik od momentu rejestracji w Serwisie ma 24 godziny na aktywowanie Konta. Bezskuteczny upływ tego terminu spowoduje skasowanie danych Użytkownika z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.

5. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.

6. Użytkownik może zgłosić Operatorowi wniosek o usunięcie Konta z Serwisu.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik korzystający z Formularza Rejestracyjnego i Formularza Kontaktowego, obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

2. Użytkownik oświadcza, iż:

a) przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do zamieszczanych Treści,

b) prawa określone w pkt. a) nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani faktycznym osób trzecich i innych podmiotów, 

c) jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi Treści,

d) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

e) W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@blasty.pl

f) W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w e) powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu,

g) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

h)W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:

- usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub

- usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz

- uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i

- uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu. 

i) W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę,

j) W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

k) Zabronione jest umieszczanie treści / zdjęć obrażających uczucia religijne w postaci memów czy też avatarów

3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać odniesieniu do zamieszczonych Treści w Serwisie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze późn. zm.).

4. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonej Treści lub Komentarza.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych Treści i Komentarzy w Serwisie. Za publikowanie informacji zabronionych w Treściach lub Komentarzach, może on ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie Komentarzy i Treści, które:

a) są sprzeczne z prawem, 

b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej, 

c) propagują przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,

d) są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,

e) są chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

f) mają charakter komercyjny lub reklamowy.

7. Użytkownik wraz z zamieszczeniem Treści w Serwisie udziela licencji (nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony, z prawem sublicencji) Operatorowi do korzystania z Treści. Zakres licencji obejmuje, w szczególności:

a) prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w Serwisie,

b) prawo wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

c) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Treści w systemie on-line zapewniający transmisję odbiorczą przez Użytkowników na każdym nośniku audiowizualnym,

d) prawo wykorzystywania Treści w celu promocji i reklamy,

e) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Treści, bez naruszenia jej istoty merytorycznej i integralności,

f) prawo do dostosowania Treści do formatu urządzeń technicznych.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator ma prawo do usunięcia Treści lub Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. 

2. Operator dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w funkcjonalności Serwisu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Operator zobowiązuje się do wcześniejszego informowania o terminie i przewidywanym czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w tym za zamieszczane przez nich Treści i Komentarze w Serwisie.

§7 NEWSLETTER

1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora. 

2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.

3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora kontakt@blasty.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktu dostępnego na stronie: http://www.blasty.pl/kontakt

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny sposób podany przez Użytkownika.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

4. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach z możliwością ich akceptacji. Odmowa akceptacji oznacza rozwiązanie Umowy.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

Wszelkie obrazki w serwisie są generowane przez użytkowników serwisu i jego właściciel nie bierze za nie odpowiedzialności. W przypadku zauważenia naruszeń, zgłoś ten fakt administratorom strony. Demoty lepsze niż kwejk, repostuj, jbzd, fishki, jeja, strefa beki, wiocha, chamsko, besty i mistrzowie xD - 2019
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych
X

Dodaj zdjęcie lub animowanego gifa